The Fashion Basement

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn Tamara Meulemans,  handelend onder de naam The Fashion Basement met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Geneinde 207 en ondernemingsnummer 0843.888.716

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@thefashionbasement.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, als Dienstverlener, via de website.

Dienst: de diensten die wij leveren door Tamara Meulemans, handelend onder de naam The Fashion Basement

Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

Producten: Materialen en online opleidingen

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aankopen van de producten/ diensten. 

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

Websites: https://thefashionbasement.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. De prijzen worden uitgedrukt in euro.

Deze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van ons, als Dienstverlener, bestaan uit het aanbieden van:

  • Cursussen patroontekenen
  • “Sewing bootcamp” trajecten
  • The Fashion Basement Memberships
  • Materiaal via de webshop

4.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van jouw inzet.

4.3. De cursussen Patroontekenen bestaan uit video cursussen op het online platform Learndash. Jij, als Klant, dient de cursus via de website aan te kopen, binnen de 12 uur na aankoop ontvang jij, als Klant, de toegang voor de cursus. Daarnaast bezorgen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, ook een werkboek via de post. Ook zullen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, indien gewenst toevoegen aan een Facebookgroep.

Jij, als Klant, krijgt na aankoop levenslang toegang tot de cursus.

4.4. In de “Sewing Bootcamp” bieden wij, als Dienstverlener, een online naailes van 10 weken. De “Sewing Bootcamp” bestaat uit 2 delen. Enerzijds geven wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, toegang tot de Tutorial Vault. Hierin kan jij, als Klant, tutorials, theorielessen en documenten vinden met theoretische leerstof en praktische info over de bootcamp. Daarnaast is er 1x per week een les van 3 uur via Zoom. Deze lessen kunnen door jou, als Klant, ook achteraf bekeken worden. Jij, als Klant, krijgt hierbij de kans om op voorhand jouw lesgerelateerde vragen door te sturen.

4.5. The Fashion Basement Membership biedt jou, als Klant, een maandelijkse membership om toegang te krijgen tot de Tutorial Vault.

4.6. Indien jij, als Klant, reeds een The Fashion Basement Membership zou hebben en daarnaast wenst deel te nemen aan de “Sewing Bootcamp”, zullen wij, als Dienstverlener, jouw membership bevriezen voor de tijd van de “Sewing Bootcamp”. Na afloop van de “Sewing Bootcamp” loopt jouw membership terug automatisch door.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

De prijzen staan steeds vermeld op onze website. Deze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Wij, als Dienstverlener, kunnen voor jou, als Klant, een factuur opmaken indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van onderneming. Indien jij, als Klant, een factuur wenst, dien je dit te vermelden bij de opmerkingen tijdens het afrekenen of door ons, als Dienstverlener, een mail te sturen naar volgend mailadres: info@thefashionbasement.be .

Eventuele bijkomende kosten zullen apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

5.2. Betaling

5.2.1. De betaling gebeurt rechtstreeks via de website. Na een succesvolle betaling krijgt jij, als klant, toegang tot de aangekochte online module.

5.2.2. Jij, als Klant, kan bij de aankoop van de cursussen Patroontekenen kiezen tussen een eenmalige betaling of een betaling in 2 of 3 schijven.

5.2.3. Voor The Fashion Basement Membership heb jij, als Klant, de keuze tussen een maandelijkse of jaarlijkse membership. Deze dienen dan ook maandelijks of jaarlijks betaald te worden. Jij, als Klant, hebt steeds de mogelijkheid om jouw membership stop te zetten voor de volgende betaling. Maandelijkse members kunnen dus maandelijks annuleren, jaarlijkse members kunnen dit jaarlijks.
Na jaarlijkse automatische vernieuwing kan er ten alle tijde opgezegd worden  rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand.

5.2.4. De fysieke producten dienen ook steeds in de webshop te worden betaald.

Artikel 6 –   Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 

6.2. Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online lessen en cursussen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

7.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

7.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

7.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

7.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij, als Dienstverlener, op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat we alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal jij, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Duurtijd en Levering

8.1. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten binnen België te versturen binnen een leveringstermijn van 1-2 werkdagen. De verzendtijd naar Nederland, Duitsland en Frankrijk bedraagt 2-3 werkdagen.

8.2. Indien onze producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen kan jij, als Klant, de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8.3. Bij aankoop van onze digitale producten, krijg jij, als Klant, de toegang hiervoor binnen de 12 uur na jouw betaling online en ontvang je deze ook per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is beperkt tot het aankoopbedrag van de goederen/ diensten.

9.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het aankoopbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.5. Technische problemen met onze website

Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

9.6. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 10 – Online cursussen/ lessen

10.1. Toegang tot online cursussen is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen of de inhoud van de lessen mogen niet gedeeld worden met derden.

10.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursussen of lessen met derden, wordt de toegang de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

10.3. Wij, als Dienstverlener, hebben de online cursussen en lessen ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis.  Met de online cursussen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen.

10.4. De aangeboden online cursussen, waarbij online lesmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via Learndash of Zoom.

10.5. Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de onlinetrainingen.

10.6. Wij, als Dienstverlener, bieden geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch bieden wij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van jou, als Klant.

Artikel 11 – Klachten

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant,  je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy die toegankelijk is op de website. 

In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

  • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
  • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
  • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
  • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

14.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, tenzij dwingend recht anders bepaald. 

Scroll naar boven